Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Primární prevence - Právní vědomí v souvislosti s rizikovým chováním

Dne 6. dubna 2022 se ve spolupráci s Policií ČR npor. Bc. Hanou Martinovskou, vedoucí obvodního oddělení Jesenice, konal projektový den Právní vědomí v souvislosti s rizikovým chováním. Společně jsme připravily program tak, jak je obě vidíme ve škole i ve společnosti (covid, distanční výuka, sociální sítě jejich výhody i rizika, rizikové chování – šikana, experimentování s návykovými látkami). Žáci během dopoledne pracovali s dotazníky, sledovali prezentace, zhlédli zajímavé krátké filmy na téma šikana z pohledu agresora a oběti a Protidrogový vlak, který upozorňuje na nebezpečí experimentování s návykovými látkami a jejich důsledky. Žáci pracovali v týmech, individuálně i ve dvojicích. Při diskuzích rozebírali jednotlivé scény filmů a řešili situace s podporou ostatních žáků a pedagogů, učili se rozhodovat ve vypjatých momentech tak, aby nové poznatky uměli využívat v osobním životě. Také měli možnost názorně vidět, jak vypadá rejstřík trestů a přestupků. Mohli klást otázky, doptávat se, diskutovat mezi sebou.

Nejvíce otázek bylo kladeno zejména na postupy řešení Policie, při vzniklých konfliktech a nedorozuměních. Celé dopoledne klidně plynulo, a nakonec čas vymezený pro tento projekt se blížil k závěru. Závěrečné otázky byly podnětné pro všechny zúčastněné. Touto diskuzí se vzájemně obohatili samozřejmě i pedagogové, kteří měli možnost nahlédnout do osobní zóny žáků, ujasnit pravidla chování ve společnosti i ve škole. Vysvětlit možné příčiny budoucích konfliktů a důsledků rizikového chování. Nicméně je nutné v závěru zhodnotit velmi pečlivou přípravu paní npor. Bc. Martinovské, její profesionalitu a odborné znalosti, které se v průběhu celého projektového dne snažila velmi zajímavou a poutavou formou žákům nastínit. Myslím si, že tento projekt poukázal na možná rizika v současné společnosti a důležitost správného osobnostního a sociálního rozvoje každého žáka a důležitost vyhodnocení dané situace a správné asertivní řešení v daný okamžik.

Mgr. Markéta Uhrová, VP

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

Projektový den mimo DM

 

Velikonoční zvyky a prohlídka Muzea T.G.M. Rakovník

Ve čtvrtek 24.3.2022 navštívili žáci domova mládeže Muzeum T.G.M. v Rakovníku. V rámci projektového dne se seznámili s historií muzea, prohlédli si venkovní prostory muzea (nádvoří) i stálou expozici jako např. Bitva u Rakovníka 1620, Příroda Rakovnicka, Rybářství, Historické sbírky 19. století a fotoateliér. V přednáškovém sále Dr. Spalové nás přivítala paní Mgr. Lenka Šmídová, která měla pro žáky připravenou přednášku na téma „Velikonoční zvyky“. Během přednášky se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o předvelikonočním postním období a samotných velikonočních zvycích, které se dodržovaly v různých koutech naší země a také o místních zvycích. Na Rakovnicku se i v současné době dodržují zvyky jako je např. Liščí neděle, používání řehtaček a klepaček na Zelený čtvrtek, dodržování zvyku vynášení Morany a přinášení Létéčka. V přednášce byly zmíněny i tradiční velikonoční pečivo (Jidáše, beránek, zdobené perníčky), pokrmy i techniky, které se používaly při zdobení kraslic. Na závěr projektového dne si žáci vyrobili kraslici.

 

Bc. Jiřina Mourová – vychovatelka DM

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

      


      V rámci projektového dne mimo DM jsme pro žáky společně s knihovnicí Martinou Pohankovou připravily seminář v Městské knihovně v Kralovicích. Uskutečnil se dne 29. března 2022. Cílem projektového dne bylo orientovat se v knižním fondu knihovny, prohloubit zábavnou a nenásilnou formou vztah ke knize, podpořit čtenářství, které mezi mladými lidmi v poslední době všeobecně upadá.

               Seminář projektového dne vedla knihovnice Martina Pohanková společně s vychovatelkou DM Libuší Šmausovou. Seminář byl rozdělen do čtyř bloků. Žáci byli seznámeni s historií kralovické knihovny, s různými typy knihoven a se členěním knihovny. Paní Pohanková předala žákům informace o tom, co vše tvoří knižní fond a jaké jsou druhy knihovnických služeb.

               Žáci byli seznámeni s katalogem knih, se značením knihovnického fondu Městské knihovny v Kralovicích a s prostředím knihovního katalogu. Poté si žáci prakticky vyzkoušeli orientaci v online katalogu, kdy si každý zkusil vyhledat určenou knihu. Na závěr tohoto bloku si každý vyzkoušel orientaci v knihovně, kdy vyhledával knihu dle zadání přímo z knižního fondu. Žáci vyhledávali tituly knih se zaměřením na jejich studijní obory – ošetřovatelka, zahradník, zahradnické práce, cukrář, potravinářská výroba - cukrářské práce.

               V čtenářské lekci žáci pracovali s textem Petry Braunové „3333 km k Jakubovi“. Cílem čtenářské lekce bylo porozumění textu, obtížnosti slov a orientace v odborné literatuře, která je důležitá k jejich studiu a následně v jejich pracovní profesi. Dalším cílem bylo emocionální působení na čtenáře a obohacení čtenáře o nové znalosti získané z příběhu.

               Na závěr si žáci vyzkoušeli různá cvičení zaměřená na koncentraci, zrakovou pozornost, sluchovou pozornost, na vybavování si informací z dlouhodobé paměti a procvičování slovní zásoby.

               Žáci se aktivně zapojovali a propojili tak své znalosti s nově nabytými. Velice se všem líbilo prostředí knihovny, výklad paní knihovnice, bohatý a pestrý program. Kladně hodnotili příjemně strávené odpoledne se získáním spousty nových a pro ně užitečných znalostí a informací.

 

Libuše Šmausová - vychovatelka DM

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856
název: Projektový den mimo DM – seminář v Městské knihovně v KralovicíchKMD – Divadlo ABC - Elefantazie


V úterý 22. 3. 2022 se uskutečnil první Klub mladého diváka po dlouhé době. Vyrazili jsme na cestu ráno školními auty z Jesenice do Rakovníka, z Rakovníka poté pokračovala cesta autobusem do Prahy. Po příjezdu do Prahy nás ještě čekalo cestování metrem. Počasí přálo procházce, tak jsme toho využili. Přes Karlův most osázený vzácnými sochami z doby baroka, s výhledem na Hradčany, třpytící řeku, směrem na Staroměstské náměstí, kde jsme obdivovali nejstarší hodiny v Evropě svého druhu.

Po lehkém osvěžení jsme zamířili do Divadla ABC na představení Elefantazie. 

Muzikál o obludáriu. Příběh sloního muže Josefa, který je uvězněn v ohavném těle, ale toužící po vzdělání, objevování věcí a toužící po lásce. Lásce matky, která ho v ranném dětství odložila. Jedinečnost Josefa je v tom, že na ni nezanevřel. Matka, která si vzpomíná pouze na jeden den a to úterý. Obludárium je i o osudech ostatních obyvatel např. Samiry, Trojnoha Franka a haličského obra Moyzesse. Bolestný osud legendárních siamských sester Blažkových.

Co nám to vše dalo? Každý člověk, i když má nějaké odlišnosti, je něčím výjimečný. Ponaučení? Nesuďme lidi, jak vypadají, suďme jejich činy. 

Den se nám všem moc líbil, všichni jsme si ho náležitě užili a těšíme se na další divadelní představení.

 

PhDr. Jitka Donátová

Podkategorie