Vnitřní oznamovací systém

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne  23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákonem o ochraně oznamovatelů vznikl na Střední škole a Základní škole Jesenice, příspěvková organizace, Vnitřní oznamovací systém porušení práva Evropské unie (dále jen VOS).

 

 1. Oznámení

Oznámením se rozumí oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Věcnou působnost vymezuje protiprávní jednání, které je trestným činem nebo přestupkem, za který lze uložit v horní sazbě alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.
 1. Příslušná osoba

Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS, navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo jiných osob, které by mohly být vystaveny odvetnému opatření, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti a postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

Příslušnou osobou byl určen Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na příslušnou osobu: Mgr. Renáta Jílková

Telefon: + 420 601 330 062

E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 1.  Způsob podávání oznámení

1) Písemně na adresu:

Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace

Plzeňská 63

270 33 Jesenice

Obálka s oznámením musí být zalepena a označena textem: „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – pouze k rukám příslušné osoby“

2) Elektronicky na elektronickou adresu příslušné osoby:

Určená e-mailová adresa:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

3) Telefonicky příslušné osobě

Telefon: + 420 601 330 062

4) Osobně na adrese (nejlépe po písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou):

Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace

Plzeňská 63

270 33 Jesenice

Podání je možné učinit anonymně. K tomu slouží i uvedená emailová adresa. Podání, které není činěno anonymně, se zpracovává v režimu, které zajišťuje úplné skrytí totožnosti podatele. Pověřená osoba není oprávněna sdělit totožnost osoby nikomu ani zaměstnavateli. Veškeré informace o učiněných podáních vede pověřená osoba samostatně a nikomu je nepředkládá. Totožnost oznamovatele může být zveřejněna až v případě následného trestního řízení.

Přijetí vašeho podání vám bude potvrzeno do sedmi dnů od doručení. Do tří měsíců musí prověřená osoba provést veškeré šetření a o jeho výsledku vás vyrozumět. Za tímto účelem poskytne zaměstnavatel pověřené osobě veškerou součinnost.

 

 1. Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení jiným způsobem nebo nedodrží pravidla uvedená výše, např. podání prostřednictvím datové schránky nebo písemně bez řádného označení obálky, nemůže Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace, zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Ministerstvo spravedlnosti jako gestor příslušné oblasti spustilo externí oznamovací systém (EOS), prostřednictvím kterého mohou oznámení podávat všichni oznamovatelé. Oznamovatelé mohou využít externí oznamovací systém bez ohledu na to, zda předtím využili interní oznamovací systém, jehož upřednostnění však může být v konkrétních případech žádoucí. Oznámení lze podat prostřednictvím formuláře na webové stránce: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Metodika Ministerstva spravedlnosti k whistleblowingu – forma PDF