Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Projektový den mimo DM

 

Velikonoční zvyky a prohlídka Muzea T.G.M. Rakovník

Ve čtvrtek 24.3.2022 navštívili žáci domova mládeže Muzeum T.G.M. v Rakovníku. V rámci projektového dne se seznámili s historií muzea, prohlédli si venkovní prostory muzea (nádvoří) i stálou expozici jako např. Bitva u Rakovníka 1620, Příroda Rakovnicka, Rybářství, Historické sbírky 19. století a fotoateliér. V přednáškovém sále Dr. Spalové nás přivítala paní Mgr. Lenka Šmídová, která měla pro žáky připravenou přednášku na téma „Velikonoční zvyky“. Během přednášky se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o předvelikonočním postním období a samotných velikonočních zvycích, které se dodržovaly v různých koutech naší země a také o místních zvycích. Na Rakovnicku se i v současné době dodržují zvyky jako je např. Liščí neděle, používání řehtaček a klepaček na Zelený čtvrtek, dodržování zvyku vynášení Morany a přinášení Létéčka. V přednášce byly zmíněny i tradiční velikonoční pečivo (Jidáše, beránek, zdobené perníčky), pokrmy i techniky, které se používaly při zdobení kraslic. Na závěr projektového dne si žáci vyrobili kraslici.

 

Bc. Jiřina Mourová – vychovatelka DM

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

      


      V rámci projektového dne mimo DM jsme pro žáky společně s knihovnicí Martinou Pohankovou připravily seminář v Městské knihovně v Kralovicích. Uskutečnil se dne 29. března 2022. Cílem projektového dne bylo orientovat se v knižním fondu knihovny, prohloubit zábavnou a nenásilnou formou vztah ke knize, podpořit čtenářství, které mezi mladými lidmi v poslední době všeobecně upadá.

               Seminář projektového dne vedla knihovnice Martina Pohanková společně s vychovatelkou DM Libuší Šmausovou. Seminář byl rozdělen do čtyř bloků. Žáci byli seznámeni s historií kralovické knihovny, s různými typy knihoven a se členěním knihovny. Paní Pohanková předala žákům informace o tom, co vše tvoří knižní fond a jaké jsou druhy knihovnických služeb.

               Žáci byli seznámeni s katalogem knih, se značením knihovnického fondu Městské knihovny v Kralovicích a s prostředím knihovního katalogu. Poté si žáci prakticky vyzkoušeli orientaci v online katalogu, kdy si každý zkusil vyhledat určenou knihu. Na závěr tohoto bloku si každý vyzkoušel orientaci v knihovně, kdy vyhledával knihu dle zadání přímo z knižního fondu. Žáci vyhledávali tituly knih se zaměřením na jejich studijní obory – ošetřovatelka, zahradník, zahradnické práce, cukrář, potravinářská výroba - cukrářské práce.

               V čtenářské lekci žáci pracovali s textem Petry Braunové „3333 km k Jakubovi“. Cílem čtenářské lekce bylo porozumění textu, obtížnosti slov a orientace v odborné literatuře, která je důležitá k jejich studiu a následně v jejich pracovní profesi. Dalším cílem bylo emocionální působení na čtenáře a obohacení čtenáře o nové znalosti získané z příběhu.

               Na závěr si žáci vyzkoušeli různá cvičení zaměřená na koncentraci, zrakovou pozornost, sluchovou pozornost, na vybavování si informací z dlouhodobé paměti a procvičování slovní zásoby.

               Žáci se aktivně zapojovali a propojili tak své znalosti s nově nabytými. Velice se všem líbilo prostředí knihovny, výklad paní knihovnice, bohatý a pestrý program. Kladně hodnotili příjemně strávené odpoledne se získáním spousty nových a pro ně užitečných znalostí a informací.

 

Libuše Šmausová - vychovatelka DM

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856
název: Projektový den mimo DM – seminář v Městské knihovně v KralovicíchKMD – Divadlo ABC - Elefantazie


V úterý 22. 3. 2022 se uskutečnil první Klub mladého diváka po dlouhé době. Vyrazili jsme na cestu ráno školními auty z Jesenice do Rakovníka, z Rakovníka poté pokračovala cesta autobusem do Prahy. Po příjezdu do Prahy nás ještě čekalo cestování metrem. Počasí přálo procházce, tak jsme toho využili. Přes Karlův most osázený vzácnými sochami z doby baroka, s výhledem na Hradčany, třpytící řeku, směrem na Staroměstské náměstí, kde jsme obdivovali nejstarší hodiny v Evropě svého druhu.

Po lehkém osvěžení jsme zamířili do Divadla ABC na představení Elefantazie. 

Muzikál o obludáriu. Příběh sloního muže Josefa, který je uvězněn v ohavném těle, ale toužící po vzdělání, objevování věcí a toužící po lásce. Lásce matky, která ho v ranném dětství odložila. Jedinečnost Josefa je v tom, že na ni nezanevřel. Matka, která si vzpomíná pouze na jeden den a to úterý. Obludárium je i o osudech ostatních obyvatel např. Samiry, Trojnoha Franka a haličského obra Moyzesse. Bolestný osud legendárních siamských sester Blažkových.

Co nám to vše dalo? Každý člověk, i když má nějaké odlišnosti, je něčím výjimečný. Ponaučení? Nesuďme lidi, jak vypadají, suďme jejich činy. 

Den se nám všem moc líbil, všichni jsme si ho náležitě užili a těšíme se na další divadelní představení.

 

PhDr. Jitka DonátováDne 2. 3. 2022 se žáci oborů Zemědělec – farmář a Zemědělské práce ze tříd 1. ZZO, 2. OZ, 1. CZP, 2. CZP a 3. CZP zúčastnili projektového dne, který probíhal formou prohlídky provozů Bílovské zemědělské a.s. se sídlem v Potvorově. Odborníkem z praxe, který prohlídku vedl, byl Ing. Hubka, jeden z vedoucích pracovníků zemědělské společnosti.

 V úvodní části byli žáci seznámeni s činnostmi v rostlinné výrobě a posklizňové lince. Žáci se pak rozdělili do skupin a odebírali vzorky uskladněného obilí. Na odebraném vzorku prováděli kontrolu čistoty a pomocí přístroje měřili vlhkost. Na závěr činnosti porovnávali zjištěné údaje s parametry, které jsou určené pro uskladnění obilnin.

 V další části byli žáci seznámeni s chovem holštýnského skotu, navštívili moderní vzdušnou stáj, kde jim byl na příkladech popsán způsob ustájení, krmení a čištění stáje. Žáci se poté přesunuli do prostor moderní dojírny, kde odborník z praxe vysvětlil postup dojení, sledované parametry mléka a hygienické požadavky. Ve vnějších prostorách si žáci prohlédli sklady krmiv a prováděli poznávání jednotlivých druhů.

 V závěrečné části prohlídky navštívili žáci bioplynovou stanici, která vyrábí elektrickou energii a jako vedlejší produkt vytápí domy v blízké obci.

Kladně bylo hodnoceno motivování žáků k uplatnění v zemědělském oboru, zařazování témat a uvádění praktických příkladů, které lze propojit s teoretickou i praktickou výukou odborných předmětů.

 

Petr Vaněk

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856
Název: Projektový den mimo Střední školu

Podkategorie