Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Obrzek info

Den pro zdraví

Dne 7. 4. 2022 byl realizován projektový den k světovému svátku Den zdraví. Akce se zúčastnili žáci střední školy a základní školy, na jednotlivých stanovištích byli žáci oboru ošetřovatel. Cílem dne bylo připomenout si, že máme o své zdraví pečovat, zlepšovat kvalitu života. Zamyslet se, co můžeme pro své zdraví vykonat, třeba maličkost, například změna stravy, více pohybu. Sportovní aktivity byly zaměřené na balanční cviky. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, a jak je těžké ho ovládat. Dalším stanovištěm bylo měření krevního tlaku a pulzu. Žáci si vyzkoušeli KPR na figuríně, zkusili si nafouknout rukavici pro podporu dýchání. Důležitým bodem bylo stravování, ochutnávka zdravých salátů, vyplnění testů o správné výživě. Žáci jako odměnu dostali vzorky vitamínů. Děti si mohly vybrat mandaly, omalovánky s tématem zdraví.

Projektový den proběhl v přátelské atmosféře, žáci se s chutí zapojovali do jednotlivých aktivit. 

       

     

PhDr. Jitka Donátová

Hrazeno z projektu INOVACE IV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

Obrzek info

Divadelní představení LIPANY

Dne 28. 4. 2022 jsme s Klubem mladého diváka vyjeli na další plánované představení. Nejdříve jsme navštívili Muzeum Smyslů. Víte, kolik máme smyslů? My už to víme. Žáci si procvičili zrak, hmat, čich, sluch. Odvážnější si vyzkoušeli i bolest na fakírském lůžku. Nedílnou součástí našich smyslů je i představivost, fantazie a vnímání. Plni zážitku jsme putovali dál.

   

 

Procházkou přes Václavské náměstí jsme došli do divadla Minor, kde jsme zhlédli představení Lipany. Hra se odehrávala v 15. století, kdy vrcholily husitské války. Ústřední postavou byl  husita Jan Tlamka a jeho žena Marie. Celá hra byla doprovázena dvěma vypravěči a skupinou čtyř muzikantů. Hloubku představení vidíme lehké ovlivnitelnosti člověka, ‚Janku pojď s námi‘. Hledání Království nebeského, co to je? Každý jedinec ho celý život hledá, a ptá se, to je ono? V představení vidíme i sociální stránku - dva lidé, kteří se odcizují. Válka a nepokoje vše mění. Sílu utrpení při ztrátě nejbližších, ale i znovunalezení společné cesty. Život je jako houpačka. Kapku znovunalezeného štěstí opět zastíní bolest, když milovaná osoba umírá. Byl to příjemný divadelní zážitek a těšíme se na další výpravu. 

 

PhDr. Jitka Donátová

Primární prevence - Právní vědomí v souvislosti s rizikovým chováním

Dne 6. dubna 2022 se ve spolupráci s Policií ČR npor. Bc. Hanou Martinovskou, vedoucí obvodního oddělení Jesenice, konal projektový den Právní vědomí v souvislosti s rizikovým chováním. Společně jsme připravily program tak, jak je obě vidíme ve škole i ve společnosti (covid, distanční výuka, sociální sítě jejich výhody i rizika, rizikové chování – šikana, experimentování s návykovými látkami). Žáci během dopoledne pracovali s dotazníky, sledovali prezentace, zhlédli zajímavé krátké filmy na téma šikana z pohledu agresora a oběti a Protidrogový vlak, který upozorňuje na nebezpečí experimentování s návykovými látkami a jejich důsledky. Žáci pracovali v týmech, individuálně i ve dvojicích. Při diskuzích rozebírali jednotlivé scény filmů a řešili situace s podporou ostatních žáků a pedagogů, učili se rozhodovat ve vypjatých momentech tak, aby nové poznatky uměli využívat v osobním životě. Také měli možnost názorně vidět, jak vypadá rejstřík trestů a přestupků. Mohli klást otázky, doptávat se, diskutovat mezi sebou.

Nejvíce otázek bylo kladeno zejména na postupy řešení Policie, při vzniklých konfliktech a nedorozuměních. Celé dopoledne klidně plynulo, a nakonec čas vymezený pro tento projekt se blížil k závěru. Závěrečné otázky byly podnětné pro všechny zúčastněné. Touto diskuzí se vzájemně obohatili samozřejmě i pedagogové, kteří měli možnost nahlédnout do osobní zóny žáků, ujasnit pravidla chování ve společnosti i ve škole. Vysvětlit možné příčiny budoucích konfliktů a důsledků rizikového chování. Nicméně je nutné v závěru zhodnotit velmi pečlivou přípravu paní npor. Bc. Martinovské, její profesionalitu a odborné znalosti, které se v průběhu celého projektového dne snažila velmi zajímavou a poutavou formou žákům nastínit. Myslím si, že tento projekt poukázal na možná rizika v současné společnosti a důležitost správného osobnostního a sociálního rozvoje každého žáka a důležitost vyhodnocení dané situace a správné asertivní řešení v daný okamžik.

Mgr. Markéta Uhrová, VP

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

Podkategorie