Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Obrzek info

Na základě odst. IV  Opatření obecné povahy č.j. MŠMT-43073/2020-3 a v souladu s ust. § 184a písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do učebních oborů a do nástavbového studia.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY – obory s výučním listem


Do 1. března 2022 odevzdá žák přihlášku ke studiu
(možnosti doručení: osobně, písemně na adresu školy: SŠ a ZŠ Jesenice, Plzeňská 63, 270 33 Jesenice,
datovou schránkou, pokud je zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče).
Do 15. března vydá žákovi základní škola zápisový lístek, pokud uchazeč není žákem základní školy,
zažádá o jeho vydání na krajském úřadě dle místa bydliště.

Do 18. března 2022 - uchazečům o studium (zákonným zástupcům) budou na mailovou adresu
uvedenou v přihlášce zaslány podrobné informace a oznámeno registrační číslo, pod kterým uchazeč
celé přijímací řízení absolvuje.
22. dubna 2022 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy pod
přiděleným registračním číslem. Škola písemně rozesílá na dodejku do vlastních rukou jen rozhodnutí
nepřijatým uchazečům!
Do 10-ti pracovních dnů od vyhlášení výsledků školou uchazeč o vzdělávání odevzdá zápisový lístek.
V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat
na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.

Obrzek info

V pátek 4. února 2022 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

V týdnu od 7. února 2022 jsou jarní prázdniny. Zahájení výuky po prázdninách bude v pondělí 14. února 2022.

Podkategorie