2. kolo PŘ 2023/2024

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

 

Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Hanou Vanickou, v souladu s § 59, § 60 a § 165, bod 2, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhlašuje

Kritéria přijetí: Jsou stejná jako v 1. kole přijímacího řízení.

Termín podání přihlášky: od 9. května do 19. května 2023

Termín zveřejnění výsledků 2. kola PŘ: 24. května 2023

Uchazeči o studium budou přijati na základě podané přihlášky do naplnění kapacity přijímaných žáků. Rozhodné bude datum podané přihlášky. Pokud bude přihláška podána poštou či podobnou službou, bude rozhodné datum podání u doručovatele zásilky.

Svůj záměr vzdělávat se v daném oboru vzdělání potvrdíte odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

V Jesenici dne 5. května 2023                                                  Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy, v.r.