Dokumenty

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

 

VNITŘNÍ  ŘÁD  DOMOVA MLÁDEŽE

 

Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace

telefon: DM 2 – 313 502 527

Domov mládeže (DM) je školské zařízení, které je součástí Střední školy a Základní školy Jesenice, příspěvkové organizace a poskytuje žákům ubytování, výchovně vzdělávací činnost a stravování.

Vnitřní řád DM vychází ze znění zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, zákona
č. 65/2017 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami, v platném znění. Dále vychází ze znění školního řádu Střední školy a Základní školy Jesenice, p.o. a při předcházení případným sociálně patologických jevů z Minimálního preventivního programu aktuálního pro daný školní rok.

Vnitřní řád upravuje podmínky, pravidla jednání a chování ubytovaných k jejich společnému soužití
a vytváření podmínek pro plnění předmětu činností DM. Vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný pro všechny ubytované. Jeho nerespektování může mít vliv na ubytování žáka v průběhu školního roku, popřípadě na přijetí žáka k ubytování v následujícím školním roce.

 

A/ Provoz DM:

 1. domov mládeže vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností
 2. domov mládeže je v provozu během školního roku, vyjma prázdnin, od neděle 17.00 hod. do pátku
  do 7.00 hod., přes týden od 13.00 hod. do rána 7.00 hod.
 3. nástup na DM je vždy v neděli nejpozději do 20 hod. nebo v pondělí ráno do 7 hod.
 4. žáci se celodenně stravují, úhrada za ubytování a stravu se platí zálohou předem
 5. ubytování se žákům poskytuje výhradně na dobu jednoho školního roku, a to na základě přihlášky
 6. během školního roku ukončí ředitelka školy žákovi ubytování v DM pokud:
  • to písemně požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák
  • neuhradí úplatu za ubytování
  • žák přestal být žákem SŠ a ZŠ Jesenice
  • žákovi bylo povoleno přerušení studia
  • žák byl vyloučen z DM dle § 31 školského zákona
 1. v době teoretického a praktického vyučování nemají žáci přístup do DM od 7.00 hod. do 13.00hod
 2. každý žák si na začátku školního roku přiveze potřeby osobní hygieny, domácí obuv, župan, hrneček,

       příbor, utěrku, šití, zdravotní potřeby (léky, náplast, obinadlo)

 1. při nástupu do DM každý žák odevzdá 2 fotografie (na osobní spis, průkazku žáka)
 2. objekt domova mládeže slouží ubytovaným žákům. Přístup do prostor domova mládeže mají pouze ubytovaní žáci. Neubytovaným osobám je vstup povolen pouze se souhlasem vychovatele vykonávajícího službu
 3. domov mládeže nezodpovídá za činnosti, které žák vykonává ve svém volném čase v době vycházek
 4. žáci mohou využívat na domově mládeže posilovnu, knihovnu, kulturní místnost s TV a DVD přehrávačem, stolní fotbal, stolní tenis, kulečník, kuchyňku s mikrovlnou troubou

 

B/ Režim dne:

Provoz DM se řídí denním režimem, který je umístěn na nástěnce na chodbě.

 • budíček v 6.00 hod., vyvětrat, provést os. hygienu, ustlat do ložního prostoru válendy, vysypat odpadkový koš, před odchodem uklidit pokoj, zkontrolovat uzavření oken, před odchodem žáka pokoj zkontroluje noční vychovatel
 • odchod z DM na snídani od 6.15 do 6.30 hod.
 • při příchodu z výuky či praxe se musí žák nahlásit vychovateli a přezout se do domácí obuvi

- individuální vycházky žáků dle denního režimu

 • zájmová činnost
 • studijní klid pro přípravu na vyučování nejméně 1 hodinu denně
 • večerka ve 21.30 hod., noční klid od 22.00 do 6.00 hod.

C/ Hygiena:

 1. žák dodržuje osobní hygienu a dodržuje správnou životosprávu; sprchování do 21.00 hod., zákaz sprchování v době studia, z hygienických důvodů není vhodné vzájemné půjčování osobních věcí žáků, DM se nebude zabývat vyšetřováním jejich případné ztráty či zničení
 2. ve vnitřních prostorách DM používá vhodnou obuv (pantofle), sportovní obuv je z hygienických důvodů nepřípustná, ke spaní používat pouze pyžamo
 3. potraviny, které podléhají zkáze, ukládá pouze do ledničky označené svým jménem (před odjezdem z DM ledničku vyklízí
 4. ve 21.15 hod. má připravené lůžko na spaní, je v nočním prádle a ve svém pokoji

 

D/ Úklid pokojů:

 

 1. v úterý běžný úklid, ve čtvrtek generální úklid:

- vytřít podlahy (ve čtvrtek i za válendami), utřít prach, srovnat si své osobní věci (včetně zásuvek
a prostoru ve válendě), vytřít botník, vynést koš

 1. převlékání ložního prádla 1x za tři týdny
 2. každý čtvrtek se provádí kontrola, vychovatelé mohou úklid na pokojích bodovat,
 3. žák umožní na žádost vychovatelů nahlédnout do osobních věcí za účelem kontroly

 

E/ Odjezdy a příjezdy z DM:

 

 1. k operativnímu styku mezi zákonným zástupcem a vychovateli slouží průkazka žáka DM, do které se zapisují odjezdy a příjezdy (rodiče ji podepisují); při její ztrátě se vydá duplikát, za který žák zaplatí 20,- Kč. Žák předkládá v neděli OK nejpozději do 20.00 hodin.
 2. žák přijíždějící na domov mládeže v pondělí je povinen tuto skutečnost nahlásit včas
 3. žák odjíždějící předčasně z DM je povinen tuto skutečnost nahlásit vychovateli a předložit propustku, kterou mu vystavil třídní učitel

 

F/ Služby žáků:

 

 1. službu určují vychovatelé na dobu jednoho týdne
 2. služba na svačiny vyzvedává svačinu v kuchyni a odnáší ji na DM; zodpovídá za obsah nádoby, dále dohlíží na pořádek v kuchyňce
 3. jména žáků ve službě jsou uváděna na nástěnce

 

G/ Práva a povinnosti ubytovaných žáků a jejich zákonných zástupců:

 

 1. Práva ubytovaných:

 

 1. používat přidělený pokoj s příslušenstvím
 2. využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky
 3. aktivně se podílet na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti DM
 4. zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných DM
 5. podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM
 6. volit a být volen do domovní rady a stravovací komise
 7. chodit na vycházky mimo areál DM v době k tomu určené, všechny vycházky mohou vychovatelé omezit, popř. zakázat na dobu určitou z těchto důvodů (porušení řádu DM, zneužití vycházek, špatná studijní morálka, nevhodné chování)
 8. možnost využívat tepelné spotřebiče v majetku DM
 9. být přijat vychovateli a požádat je o pomoc při řešení osobních problémů

 

 1. Povinnosti ubytovaných:

 

 1. dodržovat vnitřní řád DM a denní režim DM a řídit se pokyny výchovných pracovníků
 2. žák je denně povinen docházet na výuku či odborný výcvik. V případě nevolnosti či nemoci je žák povinen hlásit tuto skutečnost vychovateli, vyžádat si propustku u třídního učitele a odejít k lékaři
 3. respektovat práva spolubydlících, zabránit veškerým projevům šikany, vzájemně si pomáhat
 4. pravidelně se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu, zúčastňovat se organizačních schůzek s vychovateli
 5. šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou a potravinami
 6. udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokojích, ve společných prostorách a okolí DM, denně uklízet pokoj, třídit odpad
 7. dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i spolubydlících, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany. Seznámit se s protipožárním řádem a poplachovou směrnicí školy, které jsou vyvěšeny na chodbách DM
 8. přezouvat se a zamykat obuv do botníků
 9. okamžitě hlásit vychovatelům závady zjištěné na zařízení budovy a inventáře DM
 10. hlásit neprodleně vznik úrazů, požáru či jiných nehod vychovatelům DM
 11. dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, zdravit, přicházet do DM včas, střízlivý a řádně upraven
 12. peníze a cenné předměty si žáci mohou uložit do uzavíratelných zásuvek u stolu nebo do uzamykatelných skříní (za vratnou zálohu 50 Kč + 50 Kč) nebo k vychovateli; pokud tak neučiní, vychovatelé ani škola nenesou zodpovědnost za jejich případnou ztrátu či poškození
 13. nahlásit vychovateli předem mimořádné odjezdy z DM a předložit propustku
 14. používat pouze schválené elektrospotřebiče revizním technikem
 15. je dovoleno užívat mobilních telefonů, rádia, v době nočního klidu musí být přístroje vypnuty; žák přístroj sám opatruje, DM nezodpovídá za jeho případné poškození či zcizení
 16. parkování motorových vozidel žáků v prostorách DM je dovoleno pouze se souhlasem ředitelky školy
 17. škody způsobené ubytovaným žákem hradí v souladu s § 27 nařízení vlády ČR č. 108/1994 Sb. žák,
  u nezletilého jeho zákonný zástupce
 18. při nástupu na DM přebírá žák zodpovědnost za stav inventáře na pokoji, na kterém je ubytován

 

 1. Je zakázáno:

 

 1. lepit cokoliv na nábytek, zatloukat hřebíky a skoby do stěn či nábytku, výzdoba na pokoji nesmí být neestetická, propagovat fašismus, rasismus, drogy, omamné a zdraví škodlivé látky, pornografii, násilí, politické strany apod.
 2. bez svolení vychovatele stěhovat inventář DM či se stěhovat na jiný pokoj
 3. svévolně poškozovat zařízení DM, zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrojističi, uzávěry vody, hydranty či hasicími přístroji
 4. ve smyslu § 8 Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, a s ohledem na možnost ohrožení svého zdraví či ostatních osob, poškození cizího nebo školního majetku je zakázáno kouřit ve veškerých vnějších i vnitřních prostorách objektů školy a DM. Toto ustanovení se vztahuje i na zákaz kouření elektronických cigaret a vodních dýmek.
 5. je přísně zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Dle znění § 18 Zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, je zakázán vstup do školského zařízení pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Vychovatelé DM jsou oprávněni provádět orientační vyšetření, zda konkrétní osoba není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Odmítne-li se uvedená osoba vyšetření podrobit, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. Pokud se nezletilý žák dostaví na DM pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, vychovatel okamžitě informuje zákonného zástupce, který zajistí jeho odchod z DM. Dostaví-li se na DM zletilý žák v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiné omamné látky, nebude na DM ubytován.
 6. přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a výbušninami (včetně pyrotechniky), používat otevřeného ohně (zapalovače, zápalky, svíčky apod.), jakýmkoliv způsobem se sebepoškozovat (v případě výskytu sebepoškozování se postupuje dle pokynu MŠMT Č.j. MSMT – 1999/2015), a přechovávat cokoliv co lze ve smyslu zákona považovat za zbraň, zbraně střelné, sečné a bodné tedy pistole, kuše, nože, sekery, žiletky, vrhací hvězdice apod.
 7. vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích
 8. zamykat se na pokojích z důvodu bezpečnosti a kontroly
 9. pouštět do areálu a budovy DM cizí osoby
 10. přechovávat v DM zvířata
 11. odnášet si jídlo vydané ve školní jídelně na DM
 12. přepravovat se v soukromém motorovém vozidle v době vycházek a osobního volna bez povolení zákonného zástupce
 13. koupání ve volné přírodě bez pedagogického dozoru
 14. opouštět svévolně prostory DM mimo stanovené vycházky
 15. duševně nebo fyzicky terorizovat ostatní spolužáky a vyžadovat na nich pod pohrůžkou různé služby, předměty, peníze
 16. vyhazovat předměty z oken, vyklánět se z nich
 17. v době vycházek opouštět město Jesenice bez povolení zákonného zástupce
 18. používat neschválené elektrospotřebiče
 19. užívat mobilních telefonů, rádia, přenosného DVD v době nočního klidu a studia. Žák si přístroj sám opatruje. DM nezodpovídá za jeho případné poškození nebo krádež.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců

 

 1. a) v případě nepřítomnosti žáka na DM z důvodů nemoci nebo jiných rodinných důvodů jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit vychovateli DM
 2. b) na počátku školního roku je zákonný zástupce povinen nahlásit, zda bude žák přijíždět na DM v neděli či v pondělí
 3. c) nahlásit změnu osobních údajů (adresa, telefonní číslo)
 4. d) informovat DM o zdravotním stavu žáka, případně jeho léčbě, v případě medikace zároveň s léky dodat i lékařskou zprávu
 5. e) svým podpisem stvrzovat příjezd žáka z DM a odjezd z domova do odjezdové knížky
 6. f)  rodiče souhlasí s podmínkami, které jsou stanoveny VŘDM

 

 1. Práva zákonných zástupců

 

 1. být informován o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti žáka nebo studenta
 2. právo na informace mají také rodiče zletilých žáků, vychovatelem budou informováni o změně zdravotního stavu, o závažném porušení vnitřního řádu, popř. o dalších závažných skutečnostech
 3. zákonní zástupci žáka mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí výchovy žáka
 4. mít možnost seznámit se s dokumenty DM, které s výchovně vzdělávací činností v DM souvisí (Vnitřní řád DM, Školní vzdělávací program apod.)
 5. po dohodě a doprovodu vychovatele být vpuštěn do ubytovacího prostoru žáka, studenta

 

H/Pravidla vzájemných vztahů s pracovníky domova mládeže

 

 1. vzájemné vztahy jsou založeny na důvěře, respektu a vzájemné spolupráci
 2. žáci dbají o dobrou pověst DM, respektují práva spolubydlících
 3. ke všem zaměstnancům se chovají zdvořile a slušně, zdraví je, oslovují je pane, paní
 4. z přestupků ubytovaných žáků pořizují pracovníci DM písemné záznamy, ubytovaný žák zápis potvrdí podpisem

 

 

I/ Ochrana osobních údajů v domově mládeže (vychovatel, žák)

 

 1. vychovatelé mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku
 2. právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů
 3. zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka
 4. pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (vychovatel, ubytovaný žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a 85). Používání mobilního telefonu (případně jiné techniky) v těchto případech bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu

 

J/ Výchovná opatření:

 

 1. za vzorné chování, plnění povinností, významný projev aktivity, statečný čin nebo mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žáku udělena pochvala
 2. při zavinění a porušení povinností stanovených vnitřním řádem DM lze podle závažnosti žákovi uložit
 3. napomenutí třídního učitele
 4. důtku třídního učitele
 5. důtku ředitele školy
 6. při závažném zavinění porušení povinností stanovených vnitřním řádem DM může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení z DM se stanovením zkušební lhůty na šest měsíců
 7. v případě závažného zavinění porušení povinností stanovených vnitřním řádem DM, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka z DM
 8. řešení běžných přestupků žáků proti řádu DM je plně v kompetenci vychovatelů, větší přestupky řeší vedoucí vychovatelka, ředitelka školy
 9. pochvaly a jiná výchovná opatření k posílení kázně navrhuje vychovatel skupiny nebo vedoucí vychovatelka, oznamují se třídnímu učiteli, zástupkyni ředitelky školy, ředitelce školy, písemně rodičům (zákonným zástupcům) a zaznamenávají se do osobního spisu žáka
 10. volba výchovného opatření je vždy specifickým rozhodnutím ovlivněným především závažností přestupku, proto nemusí být škála výchovných opatření využívána popořadě, opakované přestupky se posuzují přísněji

 

K/ Domovní rada:

 

 1. vždy v září se na řádném zasedání volí domovní rada na daný školní rok
 2. ubytovaní žáci mají právo vytvořit orgán, který je bude zastupovat při jednání s vedením DM
 3. domovní radu tvoří demokraticky zvolení zástupci ubytovaných za DM2
 4. domovní rada je iniciativním orgánem vedení DM, ubytovaní tak mají možnost vyjádřit se k otázkám života v DM, vybavení, bezpečnosti, stravování, ubytování, kvalitě výchovné práce
  a k výchovným opatřením
 5. domovní rada může na své zasedání pozvat ředitele školy k přímému projednání návrhů
  a připomínek
 6. každé jednání domovní rady je písemně zaznamenáno a doplněno prezenční listinou

 

L/ Závěrečná ustanovení:

 

Vnitřní řád závazný pro všechny ubytované žáky, jejich zákonné zástupce a všechny bezpečnostní
a pedagogické pracovníky. Vnitřní řád je zveřejněn v budově Domova mládeže, na místě veřejně přístupném a je k dispozici u skupinových vychovatelů. Vychovatelé seznámí ubytované žáky s vnitřním řádem na počátku školního roku a pak podle potřeby. Seznámení s řádem potvrdí žáci svým podpisem.

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí vychovatelka.

 

 

Vnitřní řád byl projednán na pedagogické radě 28. 8. 2023

 

 

                                                                                                                       …………………………….                                      

                                                            Mgr. Hana Vanická, ředitelka p. o.