Dokumenty

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

ŠKOLNÍ ŘÁD

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

            Školní řád střední školy Jesenice, Žatecká 1 je určen pro vnitřní potřebu školy, a je závazný pro všechny zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce a pro všechny osoby ve škole pobývající.

            Všichni žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinni školní řád znát a řídit se jím.

Školní řád je vyvěšen na informačních tabulích v jednotlivých objektech školy.

Obsah

1)         Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků  a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 3

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. 3

Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. 3

Zletilí žáci jsou dále povinni 4

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 4

Další povinnosti žáků: 4

Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy. 5

Práva a povinnosti zaměstnanců školy. 5

Práva pedagogických pracovníků. 5

Pedagogický pracovník je povinen. 6

2)         Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení 6

    Režim činností ve školní budově Žatecká 1. 6

    Režim činností při výuce odborného výcviku. 8

Režim při akcích organizovaných mimo školu. 8

Režim při ztrátě nebo nalezení věci 9

Docházka do školy. 9

3)         Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 11

Ochrana před sociálně patologickými jevy. 11

Prevence užívání návykových látek. 12

4)         Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. 13

5)         Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 13

Obecné zásady hodnocení a klasifikace. 13

Hodnocení 14

Klasifikační řád. 15

Způsoby hodnocení 15

Základní a podrobná pravidla hodnocení: 15

6)         Závěrečná ustanovení 19

Příloha č. 1. 20

Příloha č. 2. 21

Příloha č. 3. 22

Příloha č. 4. 23

Příloha č. 5. 24

Příloha č. 6. 25

Příloha č. 7. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)             Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků
a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

 

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žák má právo na vzdělání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
a podle odpovídajícího školního vzdělávacího programu,

na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,

na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím,

že ředitel, škola nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,

volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,

na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu
a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,

ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

svobodu ve výběru kamarádů,

svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,

na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,

na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku (nejen v době přestávek, ale i během vyučování, vyžaduje-li to jeho momentální stav – posoudí vyučující),

na dodržování základních psychohygienických podmínek (návštěvy toalety, pitný režim apod.),

na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,

v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,

má právo na řešení problému, na který upozorní,

na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek i ústních zkoušek.

 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Seznámit se se školním a vnitřními řády školy,
řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
přicházet na vyučování dle rozvrhu, aby si stihli připravit své pomůcky (minimálně 10 minut před začátkem vyučování, a to i před začátkem odpoledního vyučování),
účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,
dodržovat školní řád, vnitřní řády, předpisy a pokyny školy a školských zařízení k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

využívat přestávek k přípravě pomůcek na další vyučování nebo k přechodu do jiných učeben (společně s pedagogem i bez pedagoga), k dodržování psychohygienických podmínek, k osvěžení, relaxaci a odpočinku,

plnit studijní, pracovní a domácí úkoly, pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy vyplývající z platných školních dokumentů v souladu s právními předpisy
a školním nebo vnitřním řádem, vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,

nosit do školy potřebné pomůcky a učebnice podle rozvrhu hodin (jakékoliv nedostatky řeší žák řádnou omluvou na začátku hodiny příslušnému vyučujícímu),

neopouštět budovu školy bez souhlasu pedagoga,

po vstupu do školy se přezout v šatně a pohybovat se po škole pouze v přezuvkách,

nesmí manipulovat s elektrickými spotřebiči a pomůckami (výjimkou je práce s elektrickými spotřebiči při praktickém vyučování za přímého dozoru učitele).

 

Zletilí žáci jsou dále povinni

Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem,

oznamovat škole informace, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
a jejich změny v:    

jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

zda je žák zdravotně postižený (včetně informací o druhu postižení)                               

nebo zdravotně znevýhodněný, popř. údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněný,

o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni

Zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
a změny v těchto údajích:

jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

zda je žák zdravotně postižen (včetně informací o druhu postižení)                               

nebo zdravotně znevýhodněn, popř. údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn,

o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,

jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

 

Další povinnosti žáků:

Chovat se slušně, přátelsky a ohleduplně ke spolužákům a mladším žákům, být jim dobrým příkladem v chování a kultuře vyjadřování, neterorizovat je duševně nebo fyzicky, nevyžadovat na nich pod pohrůžkou násilí různé služby, předměty, popř. peníze,

neohrožovat zdraví a bezpečnost svou a svých spolužáků, dodržovat předpisy bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany,

žák může používat mobilní telefon, audio a ostatní elektronické přístroje při výuce pouze se souhlasem vyučujícího. Během vyučování musí být přístroje vypnuty,

žák přístroje sám opatruje, může požádat o jejich úschovu v sekretariátu nebo sborovně školy, škola neodpovídá za jejich případné poškození nebo odcizení,

výjimku tvoří případ, kdy žák odevzdá přístroj do úschovny,

užívání vlastních elektropřístrojů s připojením na síť je s ohledem na předpisy bezpečnosti práce zakázáno,

žák nepořizuje audio nebo video záznamy spolužáků nebo zaměstnanců školy bez jejich písemného souhlasu.

 

Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

 1. Zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu
  a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím a zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály
  a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Speciální pozornost bude věnována ochraně před návykovými látkami.
 3. Informace, které zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi, jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 4. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce nebo zletilého žáka k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.
 5. Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy další dospělé osoby vhodným
  a srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
 6. Všichni pedagogičtí pracovníci povinně informují zákonné zástupce žáků nebo zletilé žáky
  o výsledcích výchovy a vzdělávání. Dvakrát za školní rok (při běžném provozu) se konají třídní schůzky, vzhledem k individuálním odlišnostem žáků si pedagogové dohodnou se zákonným zástupcem individuální informativní schůzky a konzultace. O schůzkách a konzultacích vedou písemné záznamy.

 

Práva a povinnosti zaměstnanců školy

Práva a povinnosti vyplývají z pracovní náplně a z pracovní smlouvy uzavřené s vedením školy, řídí se dokumenty organizačního řádu školy a platnou legislativou.

Zaměstnanci školy mají právo na slušné jednání ze strany dalších zaměstnanců školy, žáků
i rodičů. Obracet se, se svými problémy na vedení školy a společně je řešit.

Zaměstnanci školy jsou povinni ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost
a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

volit a být voleni do školské rady,

na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

Pedagogický pracovník je povinen

Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, žáky nepřetěžovat psychicky a časově nepřiměřeně náročnými úkoly na domácí přípravu,

poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

2)   Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení

 

·       Režim činností ve školní budově Žatecká 1

 

VYUČOVACÍ HODINA

OD

DO

příprava na výuku

7.00

7.30

1. hodina

7.30

8.15

přestávka

8.15

8.25

2. hodina

8.25

9.10

přestávka

9.10

9.20

3. hodina

9.20

10.05

přestávka

10.05

10.25

4. hodina

10.25

11.10

přestávka

11.10

11.20

5. polední přestávka

11.20

12.05

6. hodina

12.45

13.30

přestávka

13.30

13.40

7. hodina

13.40

14.25

přestávka

14.25

14.30

8. hodina

14.30

15.15

 

Vyučování začíná v 7.30 hodin, vyučování končí nejpozději v 15.15 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat.

Školní budova se pro žáky otevírá v 7.00 hodin ráno, uzamyká v 15.30 hod. odpoledne. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled.

Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.

Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové nebo pětiminutové. V době svačin
a oběda jsou přestávky delší. Přehled přestávek je vyvěšen na všech úsecích, kde vyučování probíhá. Během přestávek žáci neopouštějí budovu školy, pouze v době obědové přestávky ji žáci mohou opustit.

Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na určená místa v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.

Dochází do školy včas podle stanoveného rozvrhu hodin a jsou přítomni při vyučování všech povinných a volitelných vyučovacích předmětů a také nepovinných předmětů, které si zvolili.

Žák pět minut před zahájením první hodiny výuky zaujme své místo v učebně.

Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Přestávky využívají k přípravě na vyučování nebo k relaxaci.

Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce.

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům (školník u vstupu do budovy).

Nejvyšší počet žáků ve třídách školy se řídí platnou legislativou. 

Při výuce mohou být spojovány různé ročníky, složení ročníků ve třídě se určuje rozvrhem na začátku školního roku, dělení žáků na skupiny nebo spojování do skupin se uskutečňuje zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s jejich vzdělávacími potřebami a v souladu s požadavky na jejich bezpečnost, ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

Při všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. Polední přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu ve venkovním prostředí.

Třídní učitel může ve třídě určit službu týdne, ta dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.

Do kabinetů vstupují jen pověření žáci a za přítomnosti učitele. Do sborovny, ředitelny
a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.

V odborných učebnách žáci dodržují provozní řády učeben.

Žáci zachovávají pořádek a čistotu ve škole i v okolí školy.

Žáci jsou povinni se vzorně starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.

Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

Ve volných hodinách mohou žáci využívat studovnu, přítomnost zapisují do sešitu ve studovně, přítomnost předem oznamují dozor vykonávajícímu pedagogovi.

Osobní věci si žáci ukládají do přidělené uzamykatelné skříňky nebo na určené místo (při TV, soutěžích, vycházkách, výletech).

Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou a odchází z budovy.

Mimo školu se žáci chovají v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozovali pověst školy.

V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

Žákům je zakázáno svévolně narušovat vyučování.

Návštěvy žáků cizími osobami jsou dovoleny pouze o přestávkách po předchozím ohlášení v kanceláři školy.

Pokud žák přinese do školy větší peněžní částku je povinen tuto skutečnost ohlásit a částku uložit do trezoru školy nebo domova mládeže.

Žák je povinen přinášet si na vyučování předepsané vybavení.

Ve škole není povolena činnost politických stran a hnutí, ani jejich propagace, stejně jako reklama, která je po rozporu s cíli a obsahem vzdělávání nebo je zaměřena na prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků, nebo přímo ohrožujících životní prostředí.

 

·       Režim činností při výuce odborného výcviku

 

Časový rozvrh na OV

1. ročník

7.00 -   13.30

2. ročník

7.00 -   14.30

obědová přestávka

11.30 -  12.00

 

Z pracovišť odborného výcviku žáci přechází do budovy Žatecká 1 na oběd bez dohledu. Během přesunů neruší a chovají se v rámci zásad BOZP. Zpět na výuku se žáci vrací tak, aby pět minut před zahájením výuky zaujali své místo v učebně nebo na určeném místě.

V průběhu výuky zařazuje vyučující hygienické přestávky dle potřeby, dohled zajišťuje vyučující.

Pokud se žák dostaví na praktické vyučování bez osobních ochranných pomůcek a předepsaného pracovního oblečení a obutí, čímž by mohlo dojít k ohrožení zdraví či života žáka, nebo porušení technologických či hygienických předpisů, není možno jej začlenit do výuky.
Vyučující tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům žáka, kteří si jej převezmou. Pokud se tak nestane, zajistí vyučující nad žákem dohled a uvolní jej na závěr učebního dne.
Na takto neabsolvovanou výuku se pohlíží jako na neomluvenou absenci, pokud není možné si výuku nahradit v jiném dohodnutém termínu.

 

 

 

Režim při akcích organizovaných mimo školu

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola zaměstnancem školy. 

Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťují bezpečnost
a ochranu zdraví žáků dva zaměstnanci školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP.
Akce se považuje za schválenou podpisem povolení k výletu, exkurzi apod., kde zároveň s časovým rozpisem, tematickou náplní, uvede odpovědná osoba jména doprovázejících osob
a seznam žáků.

Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce je ukončeno zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.

Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog s dostatečným časovým předstihem (nejméně 2 dny předem) zákonným zástupcům žáků, a to písemnou informací.

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti.

Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.

Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem:
a) organizovat lyžařské výchovně výcvikové kurzy, sportovní nebo poznávací turistické kurzy a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy,

 1. b) poskytovat žákům možnosti naplnění volného času mimoškolní činností se zaměřením zejména na aktivní odpočinek, rozvoj jejich schopností a zájmů, přípravu na vyučování i na účast v soutěžích a přehlídkách.

Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.

Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže
a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor, dohled určené doprovázející osoby.

 

Režim při ztrátě nebo nalezení věci

 1. Nalezené věci se odevzdávají vyučujícímu, vychovatelce, p. školníkovi, paní ekonomce nebo do sborovny, ředitelny.
 2. Dohledání majitele.
 3. Při ztrátě věci musí žák ztrátu neprodleně oznámit vyučujícímu, vychovatelce, panu školníkovi, paní ekonomce nebo ve sborovně, ředitelně.
 4. Pokus o dohledání věci.
 5. Pokud žák dodržel pravidla určená školním řádem, vyzvedne si tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení u ekonomky.
 6. Hlášení pojistné události je vyplněné za žáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce žáka.
 7. Oba vyplněné tiskopisy odevzdat ekonomce školy.
 8. Ekonomka zkontroluje úplnost, kopii založí a originál zašle na pojišťovnu.
 9. Po obdržení vyrozumění o likvidaci škodné události ekonomka předá informaci ŘŠ, tiskopis založí do spisu.

 

Docházka do školy

Žák se zúčastňuje teoretického i praktického vyučování v rozsahu stanoveném rozvrhem. Do školy přichází nejméně 10 minut před začátkem vyučování, 5 minut před zahájením zaujme své místo v učebně a připraví se na vyučování.

Během vyučování žáci svévolně neopouštějí budovu školy nebo pracoviště odborného výcviku. Ve volných hodinách se zdržují v prostorách určených ředitelem školy (studovna), o přestávkách se řídí pokyny příslušných pedagogických pracovníků.

Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování:

Nepřítomnost ve škole, uvolňování z výuky

Žáci budou uvolňováni z výuky pouze ze závažných důvodů, které budou písemně doloženy.

První, poslední hodina – pouze z důvodu špatné dopravní obslužnosti, ze zdravotních důvodů doložených lékařskou zprávou.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá písemně zákonný zástupce nebo zletilý žák o uvolnění z vyučování.

Písemnou žádost, ve které bude důvod nepřítomnosti uveden, je povinen předložit příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

Žádost předkládá, pokud se jedná o uvolnění:

z 1. vyučovací hodiny                        -   vyučujícímu

z části vyučovacího dne OV  -   učiteli OV

na 1 vyučovací den               -   třídnímu učiteli

na více než 1 den                  -   řediteli školy

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předvídat, je žákův zákonný zástupce nebo zletilý žák povinen nejpozději do 3 dnů sdělit škole důvod nepřítomnosti (telefonicky,
e-mailem). Nepřítomnost ve škole se omlouvá vždy písemně v omluvném listu, a to bez odkladů, ihned po opětovném nástupu do školy (§ 67 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Třídní učitel omluví absenci žáka na základě písemné omluvenky v omluvném listu podepsaném zákonným zástupce nebo zletilým žákem. Třídní učitel má právo požadovat omluvenku podepsanou lékařem, zejména u těch žáků, kteří vykazují značnou absenci z důvodu onemocnění.

Chce-li žák odejít ze závažných důvodů z vyučování během dne (k lékaři apod.), dovolí se předem vyučujícího učitele, pokud se jedná jen o jednu vyučovací hodinu, třídního učitele, pokud chce uvolnit na více než jednu vyučovací hodinu (vyučující, třídní učitel žákovi vydá propustku, kterou žák po návratu do školy potvrzenou předá zpět vždy třídnímu učiteli).

Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, informuje třídní učitel o této situaci ředitelku školy,
s vědomím ředitelky školy vyzve písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy. (§ 68 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Za neomluvené hodiny bude žákovi snížena známka z chování (uvedeno v pravidlech hodnocení prospěchu a chování).

O neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce školy, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti nebo při podezření ze záškoláctví ověřuje třídní učitel věrohodnost omluvenek.

Neomluvenou nepřítomnost do 10 hodin řeší třídní učitel s žákem a jeho zákonným zástupcem formou pohovoru. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání nepřítomnosti, upozorní na povinnosti stanovené zákonem. Z pohovoru napíše zápis, do něhož uvede způsob nápravy. Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.

Při neomluvené absenci nad 10 hodin svolává výchovný poradce školy školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: zástupce ředitele, třídní učitel, metodik prevence, popř. další osoby. Na nejbližší poradě vedení informují ředitelku školy, škola uloží výchovné opatření.

 • 1-5 neomluvených hodin – důtka třídního učitele
 • 6-10 hodin – důtka ředitelky školy
 • 10-25 hodin – chování uspokojivé
 • 25 hodin a výše - chování neuspokojivé

 

 

 

3)             Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Žáci jsou povinni počínat si v průběhu vyučovacího dne tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví
a bezpečnosti vlastní, ostatních žáků, zaměstnanců školy a dalších osob.

Každý žák absolvuje předepsaná školení bezpečnosti a hygieny práce organizovaná školou nebo smluvními podniky.

V případě vzniku mimořádné situace je bezpečnost a ochrana zdraví žáků, zaměstnanců
a ostatních osob zajišťována dle Plánu opatření při krizových situacích, zpracovaného pro jednotlivé objekty školy.

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, elektrickým vedením
a zařízením bez dozoru pověřené osoby.

Žákům je dále zakázáno otevírat okna, vyklánět se z nich, lézt po zábradlí a naklánět se přes něj, donášet do školy věci nesouvisející s vyučováním, zejména takové, které by mohly ohrozit život, zdraví, či mravní výchovu (zejména nože, zbraně zápalky, zapalovače, hořlavé kapaliny apod.), případně s těmito předměty jakkoli manipulovat bez přímého pokynu vyučujícího a pouze za jeho stálého dohledu (např. při výuce chemie). 

Případný nález takovéhoto předmětu hlásí žák neprodleně dozírajícímu, případně jinému učiteli nebo vedení školy.

Žák přichází do školy a do domova mládeže bez známek akutního onemocnění.

Onemocní-li žák, oznámí to neprodleně třídnímu učiteli, vychovateli, popř. vyučujícímu. Ten zajistí ošetření žáka. Přijde-li žák do kontaktu s infekční chorobou, oznámí tuto skutečnost on nebo jeho zákonný zástupce řediteli školy nebo jeho zástupci. O dalším postupu rozhodne lékař.

Žákům je zakázáno kouřit v objektech, na pracovištích praktického vyučování, v prostorách domova mládeže a na všech akcích pořádaných školou školy (zákaz se vztahuje i na kouření elektronických cigaret). Žákům je zde rovněž zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat omamné návykové látky:

alkohol, drogy apod., nebo přicházet do školy, na pracoviště praktického vyučování, do domova mládeže nebo na akce školy pod jejich vlivem. V případě důvodného podezření je postupováno podle zásad stanovených v minimálním preventivním programu školy.

Žák dále nesmí přinášet do školy takové předměty, které by rozptylovaly pozornost  

žáků nebo byly nebezpečné pro život a zdraví, např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je
o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje
na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí
a mládeže.

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména
v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a mravní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní péče byla vyučována a uplatňována v souladu se školním vzdělávacím programem.

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků,
a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

ŘŠ a zaměstnanci školy plní úkoly v prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže.

Sociálně patologickými jevy jsou:

 • drogová závislost, alkoholismus a kouření
 • kriminalita a delikvence
 • virtuální drogová závislost (počítače, TV a videa)
 • patologické hráčství
 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus

Podezření o výskytu patologických jevů se neprodleně nahlásí výchovné poradkyni, vedoucí vychovatelce, třídní učitelce, ZŘŠ, ŘŠ nebo jinému zaměstnanci školy.

Pokud se jedná o zdraví ohrožující stav, je nutné zavolat lékařskou záchrannou službu.

Prokáže-li se, že došlo k užití návykových látek, dají odpovědní pracovníci zprávu:

zákonným zástupcům,

OSPOD Rakovník,

v případě podezření na trestný čin PČR.               

Výchovná poradkyně a metodička prevence se zúčastňují školení k problematice. Je iniciativní
a zabezpečuje na svém úseku instruktáž zaměstnanců, poučení žáků. Působí jako poradce ŘŠ
a zákonných zástupců.

V prevenci proti sociálně patologickým jevům pracuje aktivně metodické sdružení. Schází se v pravidelných schůzkách, řeší výskyt sociálně patologických jevů, spolupracuje s ŠPZ, zákonnými zástupci, OSPOD, PČR (příloha č. 2 – důležité kontakty).

Ve školském zařízení funguje školní poradenské pracoviště.

 

Prevence užívání návykových látek

 1. Užívání návykových látek a jakékoliv nakládání v prostorách školy v době školního vyučování, na všech školních akcích i při mimoškolní činnosti, není přípustné. Všichni zaměstnanci školy mají oznamovací povinnost k ředitelce školy v případě, kdy žáci nebo studenti omamné látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají.
 2. Ve vnitřních a vnějších prostorách naší školy je zakázáno kouřit. V případě, že je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí pořádaných školou, je nutné další konzumaci zabránit. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
 3. Ve všech prostorách školy platí zákaz požívání alkoholu v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.
 4. Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy
  a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.

 

4)             Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

Žáci mají právo užívat zařízení školy, školní pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Jsou přitom povinni řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.

Všichni pracovníci a žáci školy jsou povinni chránit před zcizením či poškozením veškeré vybavení, zařízení a ostatní majetek školy. Jsou povinni s ním nakládat účelně a hospodárně.

Žáci jsou povinni své místo v učebně, na pracovišti OV udržovat v čistotě a pořádku, neničit
a nepoškozovat jej. Žák chrání před zcizením nebo poškozením věci své i svých spolužáků. Pomáhá při udržování pořádku ve všech prostorách školy.

Žák je povinen udržovat v pořádku, čistotě a nepoškozené všechny věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

Za poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných zaměstnanců školy, které žák způsobí úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka.

V případě, že žák způsobí škole vědomě nebo z nedbalosti škodu při teoretickém nebo praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za tuto škodu a je povinen ji uhradit v souladu s § 27 nařízení vlády ČR č. 108/1994 Sb.

Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

Toto ustanovení platí obdobně pro škody způsobené v domově mládeže, nebo v přímé souvislosti s jeho provozem.

 

 

 

5)             Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Obecné zásady hodnocení a klasifikace

Hodnocení je nezbytnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu o tom, do jaké míry si žák, žákyně osvojili očekávané výstupy školního vzdělávacího programu v oblasti vědomostí, dovedností a postojů vedoucích ke klíčovým kompetencím. Hodnocení je vyjádřeno známkou nebo slovně.

    Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Žáky co nejvíce chválíme, dbáme na pozitivní ladění hodnotících soudů. Pomáháme předcházet chybám, dodáváme jim důvěru v jejich schopnost předkládané učivo dobře zvládnout a povzbuzujeme je. S žáky jednáme tak, aby neměli strach komunikovat a více se zapojovali do procesu učení. Pozitivně přijímáme i nesprávné závěry žáků a dáváme jim prostor pro otázky. Žákům věnujeme individuální pozornost a trpělivě jim odpovídáme. Pomocí často zařazované činnostní zpětné vazby zjišťujeme úroveň osvojení vědomostí a dovedností. Na chyby upozorňujeme včasně, bezprostředně, vstřícně, přátelsky a důsledně. Vyhýbáme se zaujatosti, nahodilosti či opožděnému hodnocení. Dbáme na to, abychom v žácích nevytvářeli pocit méněcennosti.

             Vedeme k sebehodnocení. Sebehodnocení probíhá v jednotlivých vyučovacích předmětech průběžně ústně. Žákům důvěřujeme a vedeme je k tomu, aby sebehodnocení bylo všestranné.

Hodnocení    

 • musí být co nejobjektivnější, proto bude využíváno co nejširší spektrum forem s cílem postihnout i typ žákovy osobnosti
 • není primárně zaměřeno na srovnání žáka, žákyně s ostatními spolužáky, ale především sleduje individuální posun a pokrok
 • využívá žákovo sebehodnocení
 • je prováděno na základě předem známých a jasných pravidel

Hodnocení a klasifikace jsou průběžnou činností celého klasifikačního období. Na jeho počátku seznámí všichni vyučující žáky se způsoby a kritérii hodnocení. Během hodnocení uplatňuje vyučující přiměřenou náročnost a pedagogický takt a přihlíží k speciálním vzdělávacím potřebám žáka.

 1. Vysvědčení se vydává na konci druhého pololetí, za první pololetí je dokladem pouze výpis z vysvědčení.
 2. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.
 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určuje ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 4. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určuje ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 5. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy, obvykle poslední srpnový týden. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 6. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
 7. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení či výpisu vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 8. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, zda byla dodržena pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
 9. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
 10. a) koná-li opravné zkoušky
 11. b) koná-li rozdílové zkoušky
 12. c) koná-li dodatečné zkoušky
 13. d) v případě přezkoumání výsledků hodnocení za dané pololetí.

Podrobnosti ohledně konání komisionální zkoušky včetně složení komise, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění stanoví a zveřejní na přístupném místě ředitel školy.

 

Klasifikační řád

 1. Klasifikace má 5 stupňů (tj. 1 až 5).
 2. Klasifikačními položkami jsou:
 • ústní zkoušení
 • písemná práce
 • krátká písemná práce
 • práce v praktických cvičeních
 • referát, domácí úkol, aktivita v hodině….
 • odborná praxe
 1. Minimální počet známek za každé čtvrtletí jsou 2 známky nezávisle na počtu vyučovaných hodin v týdnu. Minimální počet známek za pololetí jsou 4 známky nezávisle na počtu vyučovaných hodin v týdnu.
 2. Konečná známka v klasifikačním období vychází z váženého průměru známek a může se od něj lišit maximálně o 1 stupeň.
 3. Učitelé jsou povinni zapisovat známky do systému Bakaláři a do studijních průkazů.
 4. Pro řádnou klasifikaci je požadována účast žáka ve vyučování každého povinného předmětu včetně odborného výcviku v rozsahu minimálně 50 % s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele. Při absenci v předmětu (včetně odborného výcviku) vyšší než 25 % bude žák přezkoušen z látky za příslušné pololetí. Není-li toto splněno, nebo nejsou-li z jiného důvodu zaviněného žákem dostatečné podklady pro jeho klasifikaci, může být žák v řádném termínu neklasifikován. Ředitel v tomto případě stanoví termín dodatečné klasifikace dle příslušné legislativy.
 5. V odborné praxi u externího subjektu je povolena absence v rozsahu 5 dnů. Případnou vyšší absenci si žáci nahrazují převážně v době hlavních prázdnin.
 6. Klasifikace je pro zákonné zástupce zpřístupněna na internetových stránkách školy po zadání přiděleného hesla.

Způsoby hodnocení

 • škola využívá možnosti klasifikace klasickou známkou, širším slovním hodnocením nebo jejich kombinací
 • předpokladem úspěšného hodnocení žáka se zdravotním postižením je maximální respektování jeho schopností, hodnocení je individuální
 • výsledky žáků se nesrovnávají s jeho okolím, hodnotí se jeho osobnost a jeho rozvoj
 • při slovním hodnocení se kromě výsledků ve vzdělávání ohodnotí píle a jeho schopnosti plnit zadané úkoly

Základní a podrobná pravidla hodnocení:

 • hodnocení a klasifikace je součástí výchovy a vzdělávání
 • účelem hodnocení a klasifikace je ovlivňovat a motivovat žáky k odpovědnému vztahu k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy
 • výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení
 • každému hodnocení předchází jasné a srozumitelné seznámení žáků s cíli vzdělávání
  a k nim náležejících kritérií hodnocení
 • žáci, žákyně by měli vědět, že je hodnocen výsledek konkrétních činností
 • hodnocení by mělo být pozitivní a motivující
 • při hodnocení dbáme na individuální schopnosti a potřeby žáků
 • sebehodnocení je nedílnou součástí procesu hodnocení
 • žákům zajišťuje hodnocení zpětnou vazbu
 • okamžitou zpětnou vazbu považujeme za jeden ze stěžejních faktorů efektivního učení
 • je nezbytná vysoká míra pedagogického taktu
Hodnocení výsledků vzdělávání v předmětech teoretického vyučování:

Stupeň 1 - výborný

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 - chvalitebný

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a vytíženosti. Kvalita výsledků činnosti se zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 - dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 - dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.

Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 - nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

 

 Hodnocení výsledků vzdělávání Odborného výcviku:

Stupeň 1 - výborný

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků, uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy
a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá surovin, materiálu a energie. Vzorně obsluhuje a udržuje výrobní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně řeší vyskytující se problémy.

Stupeň 2 - chvalitebný

Žák projevuje kladný vztah k práci. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech
a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálu a energie se dopouští malých chyb. Výrobní zařízení, pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Pracovní problémy řeší s občasnou pomocí.

Stupeň 3 - dobrý

Žákův vztah k práci je převážně kladný, s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky. V praktických činnostech se dopouští chyb, při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy hygieny, bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci, v malé míře přispívá k ochraně životního prostředí. Dle podnětů učitele je schopen hospodárně využívat surovin, materiálu a energie. K obsluze a údržbě výrobních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být častěji podněcován. Vyskytující se problémy překonává s pomocí učitele.

Stupeň 4 - dostatečný

Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci. Získaných teoretických poznatků dovede využít jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů hygieny, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě výrobních zařízení, pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů
a měřidel má závažné nedostatky. Vyskytující se problémy řeší jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 - nedostatečný

Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahující ani dolní hranice předepsaných ukazatelů. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě výrobních zařízení, pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel má závažné nedostatky.

 

 

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění, ukládání kázeňských opatření

Pochvalu nebo jiné ocenění může žákovi udělit:

ředitel školy – za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo mimoškolní iniciativy, za

déletrvající úspěšnou práci, za reprezentaci školy

třídní učitel – za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti žákovi uložit:

 • napomenutí třídního učitele,
 • napomenutí učitele odborného výcviku
 • důtku třídního učitele
 • důtku učitele odborného výcviku
 • důtku ředitele školy
 • podmíněné vyloučení žáka ze školy
 • vyloučení žáka ze školy

Poslední dvě výchovná opatření škola použije při závažném zaviněném porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, se stanovením zkušební lhůty nejdéle na dobu jednoho roku.

Dopustí-li se žák ve zkušební lhůtě dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

Udělení pochvaly nebo jiného ocenění, uložení napomenutí, důtky nebo kázeňského opatření se zaznamenává do dokumentace školy.

 

Hodnocení chování:

Stupeň 1 - velmi dobré

Žák dodržuje ustanovení školního řádu, přispívá k jeho upevňování a k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování. Má dobrý vztah ke spolužákům a pedagogům. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu.

Stupeň 2 - uspokojivé

Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanovením školního řádu školy. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Žák má neomluvenou absenci v součtu vyšší než 10 hodin za pololetí.

Stupeň 3 - neuspokojivé

Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu školy nebo se dopouští závažnějších přestupků, nebo se dopouští poklesků v mravném chování. Žák má neomluvenou absenci v součtu vyšší než 25 hodin za pololetí.

 

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním
 2. b) prospěl(a)
 3. c) neprospěl(a)
 4. d) nehodnocen(a)

 

 

Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

 

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě 28. srpna 2023.

 

 

 

6)             Závěrečná ustanovení

 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Renáta Jílková, Mgr. Martina Trešlová

O kontrolách provádí písemné záznamy – zápisy z pracovních porad.

Zrušuje se předchozí znění této směrnice.
Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. září 2023.

Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v budovách školy, na webových stránkách školy.

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 28. srpna 2023.

Žáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli první den přítomnosti ve škole v aktuálním školním roce, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách, podpisem žáků, noví zaměstnanci školy při nástupu do pracovního poměru,  

Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v informačních brožurách k aktuálnímu školnímu roku, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy. Změny a aktualizace jsou prováděny formou číslovaných příloh nebo v textu řádu.

 

 

 

 

V Jesenici dne 28. 8. 2023

 

………………………………………………………..

razítko a podpis ředitelky školy

 

školská rada        ………………………………………………

 

                              ………………………………………………

 

                              ………………………………………………


Příloha č. 1

 

Výtah pro žáky – Jak se správně chováme ve škole

 

 1. Přiměřeně zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy.
 2. Dbáme pokynů učitelů i dalších pracovníků školy.
 3. Řádně se staráme o své věci, dražší oblečení a boty si ukládáme do skříněk v šatnách, které
  si zamykáme.
 4. Udržujeme pořádek ve všech prostorách školy.
 5. Během vyučovacího dne školu opouštíme, pouze ve vyhrazenou dobu.
 6. Při cestě z jídelny, toalety apod. se přesuneme na místo, kde máme podle rozvrhu
  a režimu školy další činnost.
 7. Vyučování nerušíme mobilními telefony.
 8. Během přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých neohrožujeme své zdraví, zdraví spolužáků a majetek školy, ve škole nekouříme.

 

Výtah pro žáky - Jak se správně chováme v domově mládeže

 

 1. Přiměřeně zdravíme pedagogy a své spolužáky.
 2. Dbáme pokynů vychovatelky a ostatních pracovníků školy.
 3. Řádně se staráme o své věci, oblečení a obuv – ukládáme je na určená místa, do uzamykatelných skříněk.
 4. V prostorách DM udržujeme pořádek, nepoškozujeme vybavení DM.
 5. DM opouštíme pouze se souhlasem pedagoga, návrat ohlašujeme pedagogovi.
 6. Za mobilní telefon si ručíme sami.
 7. V DM respektujeme spolužáky a pomáháme jim.
 8. V DM hlásíme vychovateli indispozici, úraz.
 9. Žáci, kteří budou mít v zájmovém lístku odchody po obědě, budou pouštěni přímo
  ze školní jídelny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 2

 

 

Důležité kontakty

 

organizace

kontaktní osoba/místo

telefonní číslo

SŠ a ZŠ Jesenice

kancelář

313 599 324

 

ředitelka školy

313 599 021, 603 440 453

 

zástupkyně ředitelky školy

601 330 062

 

zástupkyně ředitelky školy OV

313 599 325

 

výchovná poradkyně

603 440 378

PPP Rakovník

 

313 518 271

SPC Rakovník

 

604 326 228

OSPOD

 

313 259 291

 

 

724 567 001

PČR

 

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 3

 

Střední škola a Základní škola Jesenice,

příspěvková organizace

 

 

 

Informovaný souhlas se zařazením žáka do třídy zřízené podle § 16, odst. 9 zákona 561/2004 Sb. v platném znění  

 

Zákonný zástupce žáka/žákyně nebo zletilý žák/žákyně byli poučeni o:

 

 1. právech a povinnostech žáků a zákonných zástupců žáků ve vztahu k plnění školní docházky,
 2. organizačních formách vzdělávání, jejich rozdílech a souvisejících organizačních změnách,
 3. struktuře vzdělávacích programů (RVP, ŠVP),
 4. rozdílech ve vzdělávacích programech a rozdílech ve výstupních klíčových kompetencích,
 5. organizačních změnách, které v souvislosti s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou nastat,
 6. možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 7. možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

 

 

Poučení provedla Mgr. Hana Vanická …………………………………………………………….

 

 

Prohlašuji, že jsem byl (a) podrobně a srozumitelně informován (a) o možnostech

a důsledcích vzdělávání svého dítěte podle vzdělávacího programu:

 

 

 

a o možnostech a důsledcích jeho/svého vzdělávání ve zvolené organizační formě vzdělávání - denní vzdělávání, a že jsem informacím porozuměl (a). Před podpisem informovaného souhlasu jsem měl (a) možnost klást otázky a dostatečně zvážit podané odpovědi. Rozumím všem sdělením

a souhlasím s nimi. Na základě poskytnutých informací

 

s o u h l a s í m

 

 

se zařazením ………………………………………………………..  do zvolené formy vzdělávání a se vzděláváním podle výše uvedeného vzdělávacího programu.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….

Datum, jméno, podpis zákonného zástupce žáka/žákyně nebo zletilého žáka/žákyně

 

 

 

Podle novely školského zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠZ) a vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se ve škole vzdělávají žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Každý zákonný zástupce se ke vzdělávání svého dítěte písemně vyjádřil nebo se vyjádří (souhlasem se vzděláváním u stávajících žáků nebo informovaným souhlasem u žáků, kteří nově nastupují do školy).

 

 


Příloha č. 4

 

Pokyny pro prevenci, bezpečné prostředí, rizikové chování

 

 

 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců
 • Vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost (třídnímu učiteli, výchovné poradkyni, vychovatelce, zástupkyni ředitelky školy, ředitelce školy).
 • Být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením

(nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat).

 • Požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení (povinnost pracovníků školy věnovat tomu vždy náležitou pozornost).

 

 

 1. Podmínky zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
 • Pokud je podezření na šikanování, je svolávána porada vedení školy, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.)

 

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 • Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování,
  (tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky), psychický útlak, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují.
 • O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání
  na pedagogické radě. V úvahu připadá napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování (příp. podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ VE ŠKOLE

Ve škole se dle potřeby zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd.

Škola a školská zařízení mají vytvořeny interní dokumenty pro dodržování hygienických
a protiepidemických opatření.

Škola (žáci i zaměstnanci, návštěvy ve škole) dodržuje hygienická a protiepidemická opatření.

Škola poskytuje aktuální informace prostřednictvím internetových stránek školy, informačními letáky
a telefonicky.

Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Škola minimalizuje kontakt osob (zaměstnanců, zákonných zástupců, žáků a dalších osob) z důvodu zachování jejího provozu.

Zaměstnanci, zákonní zástupci, žáci a další osoby jsou povinni dodržovat nastavená hygienická
a protiepidemická pravidla.

Škola doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy
a školských zařízení omezen, k případným jednáním je určen vymezený prostor a čas podle pravidel vyplývajících ze semaforu.

Škola v průběhu školního roku bude pořádat školní akce dle aktuální epidemiologické situace. Konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí, jsou zrušeny do odvolání.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s infekčním onemocněním škola bude vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Škola předchází vzniku a šíření infekčních nemocí. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude jim věnovat zvýšenou míru pozornosti.

Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Pokud zákonní zástupci, zaměstnanci, žáci a další osoby odmítnou dodržovat hygienická
a protiepidemická pravidla, budou upozorněni na porušování pravidel a nutnost zjednat nápravu, v případě odmítnutí budou vykázáni z budovy. U žáků je nedodržování pravidel důvodem ke kázeňskému postihu.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

V době vzdělávání distančním způsobem jsou žáci hodnoceni klasifikací nebo širším slovním hodnocením.

Interní opatření jsou aktualizována na základě mimořádných opatření MZd a MŠMT.

 

 1. 8. 2022 Zpracovala Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

 

 

 

Příloha č. 6

 

Pravidla pro online vyučovací hodiny

 

 • Žáci jsou povinni aktivně se účastnit hodin distanční výuky v souladu se svými schopnostmi a technickými možnostmi. Pokud se nemohou zúčastnit výuky, omlouvají se třídnímu učiteli, ale také vyučujícímu předmětu.
 • Škola poskytuje dle možností žákům IT vybavení a zdarma program Office 365 spolu s Microsoft Teams a dalšími nástroji pro výuku.
 • Týmy založené vyučujícími k výuce slouží výhradně k těmto účelům, nejsou určeny pro mimoškolní komunikaci.
 • Výuku zahajuje výhradně vyučující a také hodinu končí.
 • Žáci nesmí odpojovat během výuky nikomu mikrofon, svévolně měnit nastavení zvolené vyučujícím ani jakkoli jinak bránit ostatním ve vzdělávání.
 • Chat v průběhu hodiny slouží jen pro potřeby výuky a žáci chatují jen na pokyn vyučujícího.
 • Je přísně zakázáno pořizování jakýchkoliv audio či videozáznamů z výuky, není udělen žádný souhlas
  k pořizování fotografií, videí.
 • V online hodinách žáci zachovávají pravidla maximální bezpečnosti, jsou povinni chovat se v souladu
  s pravidly slušného chování a vyjadřování, na nedovolené a nevhodné chování bude nahlíženo stejně, jako by se jej žák dopustil během prezenční výuky ve škole.
 • Při porušení pravidel nebo nevhodném chování žáka může vyučující žáka ze schůzky odebrat a bude o tom bezodkladně informovat rodiče.

 

 

 

 

 1. 8. 2022 Zpracovala Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7

 

Používání vlastních elektronických zařízení žáků

 

 1. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují jej činnostmi, které jsou v rozporu s požadavky pedagogického pracovníka.
 2. Během vyučovací hodiny žáci nesmí používat mobilní telefony ani jiná vlastní elektronická zařízení.
 3. Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů. Vyučující si tento zákaz regulují sami, dávají podněty vedení školy.
 4. Mobilní telefon a veškerá elektronická zařízení musí být během výuky vypnuta a uložena v tašce (batohu) nikoliv na lavici nebo v kapse.
 5. Vyučující má právo požadovat po žácích, aby uvedenou techniku v průběhu výuky odložili na vyhrazené místo.
 6. Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je zakázáno bez prokazatelného souhlasu učitele či pracovníků školy pořizovat během výuky, o přestávkách a činnostech organizovaných školou jakýkoliv obrazový nebo zvukový záznam. V případě nedodržení jde o porušení zákona s trestně právními důsledky.
 7. Připojení k internetu pro žáky školy prostřednictvím školní bezdrátové internetové sítě je možné pouze se souhlasem pedagoga.
 8. Vlastní elektronická zařízení žáků neslouží jako předepsaná podpora výuky a škola nenese odpovědnost při jejím poškození či ztrátě. V oprávněných případech bude jejich donášení na výuku školou zcela zakázáno.
 9. Nerespektování zákazu a neuposlechnutí pokynu učitele nebo jiného pracovníka školy je považováno za svévolné narušení výuky. Vyučující může o narušování výuky informovat zákonného zástupce a navrhnout výchovné opatření.

 

 

 1. 8. 2023 Zpracovala Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy