Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Primární prevence - Právní vědomí v souvislosti s rizikovým chováním

Dne 6. dubna 2022 se ve spolupráci s Policií ČR npor. Bc. Hanou Martinovskou, vedoucí obvodního oddělení Jesenice, konal projektový den Právní vědomí v souvislosti s rizikovým chováním. Společně jsme připravily program tak, jak je obě vidíme ve škole i ve společnosti (covid, distanční výuka, sociální sítě jejich výhody i rizika, rizikové chování – šikana, experimentování s návykovými látkami). Žáci během dopoledne pracovali s dotazníky, sledovali prezentace, zhlédli zajímavé krátké filmy na téma šikana z pohledu agresora a oběti a Protidrogový vlak, který upozorňuje na nebezpečí experimentování s návykovými látkami a jejich důsledky. Žáci pracovali v týmech, individuálně i ve dvojicích. Při diskuzích rozebírali jednotlivé scény filmů a řešili situace s podporou ostatních žáků a pedagogů, učili se rozhodovat ve vypjatých momentech tak, aby nové poznatky uměli využívat v osobním životě. Také měli možnost názorně vidět, jak vypadá rejstřík trestů a přestupků. Mohli klást otázky, doptávat se, diskutovat mezi sebou.

Nejvíce otázek bylo kladeno zejména na postupy řešení Policie, při vzniklých konfliktech a nedorozuměních. Celé dopoledne klidně plynulo, a nakonec čas vymezený pro tento projekt se blížil k závěru. Závěrečné otázky byly podnětné pro všechny zúčastněné. Touto diskuzí se vzájemně obohatili samozřejmě i pedagogové, kteří měli možnost nahlédnout do osobní zóny žáků, ujasnit pravidla chování ve společnosti i ve škole. Vysvětlit možné příčiny budoucích konfliktů a důsledků rizikového chování. Nicméně je nutné v závěru zhodnotit velmi pečlivou přípravu paní npor. Bc. Martinovské, její profesionalitu a odborné znalosti, které se v průběhu celého projektového dne snažila velmi zajímavou a poutavou formou žákům nastínit. Myslím si, že tento projekt poukázal na možná rizika v současné společnosti a důležitost správného osobnostního a sociálního rozvoje každého žáka a důležitost vyhodnocení dané situace a správné asertivní řešení v daný okamžik.

Mgr. Markéta Uhrová, VP

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856