Ošetřovatel

  • PDF
  • Tisk

ŠVP 53-41-H/01 Ošetřovatel

Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profil absolventa

Studium je určeno pro dívky i chlapce vycházející ze ZŠ. Studium je zaměřeno na oblast sociálních služeb a zdravotnictví. Studium je rovnoměrně rozděleno na pravidelné opakování týdenního cyklu teoretického vyučování a odborného výcviku.

Absolvent získává:

  • znalosti a dovednosti z oblasti sociálních služeb
  • znalosti a dovednosti z oblasti zdravotnictví
  • poznatky ze somatologie, klinické propedeutiky a ošetřovatelské péče
  • dovednosti podílet se na aktivizaci dospělých klientů a komunikace s nimi
  • poskytovat první pomoc v rozsahu své odborné způsobilosti

Odborný výcvik

Odborný výcvik žáků 1. ročníku probíhá v prostorách školy.

Odborný výcvik žáků 2. a 3. ročníku bude probíhat na smluvních pracovištích, která škola využívala v rámci zajištění odborné praxe pro obor vzdělávání Sociální činnost – pečovatelská činnost.

Možnost dalšího studia

Úspěšní absolventi oboru vzdělávání Osetřovatel mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu, které je ukončeno státní maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru vzdělávání Ošetřovatel mohou nalézt uplatnění v různých typech zdravotnických a sociálních zařízení, státních i soukromých, určených pro různé typy klientů dle věku a zaměření, např. v nemocnicích, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, hospicech, charitách. Mohou také zajišťovat domácí ošetřovatelskou péči.

 

Učební plán oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel

 

Předmět

1. roč.

2. roč.

3. roč.

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Cizí jazyk  - AJ, NJ

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informatika

1

1

1

3

Biologie a ekologie

1

0

0

1

Chemie

1

0

0

1

Fyzika

0

1

0

1

Ekonomika

0

0

2

2

Základy podnikání

0

0

1

1

První pomoc

1

0

0

1

Základy hygieny a epidemiologie

0

1

0

1

Somatologie

1

1

1

3

Klinická propedeutika

2

2

1

5

Ošetřovatelská péče

2

1

2

5

Psychologie a komunikace

1

1

0

2

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

40

Celkem

32

32,5

31,5

96

Aktualizováno Sobota, 17 Prosinec 2016 01:24